Steun ons en help Nederland vooruit

Het bestuur

D66 Hardenberg valt onder de afdeling Vechtdal. Het bestuur van de afdeling is een mix van de leden uit de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg. In samenwerking met de lokale fracties zetten zij zich in om het D66-geluid nog verder in de haarvaten van de samenleving in te brengen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake:

– de organisatie en de reglementen
– het verkiezingsprogramma voor verkiezingen binnen de Afdeling
– de financiën, waaronder begroting en jaarrekening.

Het bestuur is er primair om:

– de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren
– initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creëren om tot een goed politiek debat te komen
– de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen te monitoren
– te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden.

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

– het (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de ledenvergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden
– het organiseren van politieke evenementen van algemene strekking, zoals spreekbeurten en verkiezingsbijeenkomsten
– het verzorgen van de communicatie met de leden enerzijds en andere partijorganen anderzijds
– zorg te dragen in het geval van deelname aan verkiezingen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten in overeenstemming met daarvoor landelijk geldende richtlijnen.
– het vertegenwoordigen van de Afdeling, zowel binnen de partij als daarbuiten
– het bevorderen van de ondersteuning van de fractie
– het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlijke activiteiten

Brigitte van Veen

Bestuurslid

Praxedis Bouwman

Bestuurslid

Bernard Smalbraak

Bernard Smalbraak

Bestuurslid en webmaster

Harmen Prins

Harmen Prins

Bestuurslid