Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement oppositie gemeenteraad Hardenberg AZC Heemserpoort

En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israƫliet zal u de vreemdeling gelden (Leviticus 19: 33-34).

Het is in deze gemeenteraad geen vraag of in Hardenberg ruimte is voor de opvang van mensen die in hun eigen land niet veilig zijn voor de bedreiging van terrorisme of andere waanzin. Hier is voldoende over gezegd, in de oriƫnterende ronde en in bijeenkomsten met inwoners van deze gemeente.

Wat rest is de vraag hoe, waar en onder welke voorwaarden de tijdelijke gasten hier onderdak kunnen krijgen en deel kunnen uitmaken van onze samenleving.

Het is verwonderlijk dat in iedere gemeente waar dit vraagstuk speelt een college in exact dezelfde valkuil stapt: men neemt in het gemeentehuis en zonder ruggespraak een principebesluit en zet alle energie in op het overtuigen van gemeenteraad, omwonenden en andere betrokkenen. En iedere keer is er ophef, vooral politiek.

In de ogen van de oppositiepartijen is de opdracht eenvoudig:
We hebben zorg voor de mensen die hier tijdelijk asiel zoeken, en we hebben zorg voor onze inwoners die geconfronteerd worden met een ingrijpende verandering van hun leefomgeving. Beide groepen vragen aandacht, ook in het besluitvormingsproces.

En het is juist dat proces dat in de ogen van de oppositie uiterst onzorgvuldig en zonder enige aandacht voor de behoeftes van onze inwoners is verlopen. Wat de oppositie betreft is dit onacceptabel. In deze tijd waarin actief burgerschap hoogtij viert is het niet te begrijpen dat een college besluiten oplegt die voorspelbaar leiden tot verzet en polarisatie.

Om die reden heeft de oppositie, eendrachtig, het initiatief genomen om het raadsvoorstel te wijzigen. Het amendement en de motie die wij indienen kennen een aantal uitgangspunten:

  • We doen recht aan de wens van de omwonenden om gehoord te worden in deze discussie
  • We geven een duidelijk antwoord aan het COA, en daarmee aan de vele asielzoekers, op de vraag om tijdelijke opvang te realiseren
  • We verliezen geen tijd in het vervolg

Het dictum van het amendement luidt als volgt:

  • De gemeenteraad besluit tot het in principe meewerken aan het verzoek tot het opvangen van maximaal 1.000 asielzoekers binnen de gemeente Hardenberg voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid tot een maal verlenging van maximaal vijf jaar.

Een besluit over de locatie Heemsterpoort is hiermee uit het raadsvoorstel geschrapt. De vraag over waar en hoe en onder welke voorwaarden is gevat in de motie die wij tegelijk indienen:

Het dictum luidt:
Draagt het college op om:

  • Samen met inwoners van de gemeente te onderzoeken hoe en waar het verzoek van COA om maximaal duizend asielzoekers te huisvesten vormgegeven kan worden;
  • Meerdere (doch tenminste twee) alternatieven voor locatie en/of vorm van een AZC voor besluitvorming in juni 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad;
  • Waarbij uitgangspunten en voorwaarden mede worden getoetst aan maatschappelijke effecten als veiligheid, leefbaarheid en draagvlak voor zowel de tijdelijke gasten als de omwonenden.
Gepubliceerd op 18-03-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018