Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 november 2017

Verkiezingsprogramma D66 voor GR 2018 bekendgemaakt

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben de fracties van D66 Hardenberg, Ommen en Dalfsen tezamen een mooi nieuw verkiezingsprogramma opgesteld.

De 3 fracties, welke samen onder D66 Vechtdal vallen, werken daarin nauw samen om voor het gehele Vechtdal een eenduidig, op de streek gericht beleid te kunnen voeren. Er zijn vanwege de lokale behoeften uiteraard wel bepaalde delen welke op lokaal niveau afwijken, maar daarin toch tegen het licht van het landelijke en regionale D66 gedachtengoed worden gehouden.

Uit het landelijk gedachtengoed, gecombineerd met specifieke regionale- en lokale wensen, is uiteindelijk ons nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 vastgelegd.

Op de bladzijden 37 en 38 vindt u in het verkiezingsprogramma  de lokale toevoeging van D66 Hardenberg op dit regionale programma. Deze vermelden we hier ook nog onder.

Verkiezingsprogramma Hardenberg
Onze vitale gemeente Hardenberg, Leven, Werken en Ontspannen in een Groene Groei Regio

VOOR ELKAAR
Voor onze inwoners, onze kinderen en onze kleinkinderen willen we een toekomstbestendige, veilige en fijne leef- en werkomgeving.

Leefbaarheid in iedere buurt
Wat?

 • Wij willen voorzieningen bereikbaar houden voor iedereen. Voorzieningen zoals: de huisarts, de (buurt)supermarkt, ontmoetingsruimtes.
 • Wij dragen bij aan een veilige, gezonde schone leefomgeving.
 • Iedereen moet zich in de eigen buurt thuis kunnen voelen.

Hoe?

 • Met iedere kern stellen we als gemeente samen een buurt (dorps) plan op waarinwensen, ideeën en oplossingen worden opgenomen.
 • In samenwerking met buurten en scholen wordt het zwerfvuil teruggedrongen, dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse buurtopruimactie en het stimuleren van nieuwjaarsvegen.

Zorg voor onze ouderen
Wat?

 • Wij willen dat ouderen zolang mogelijk actief, met sociale geborgenheid mee kunnen doen in de samenleving. Zorg is voor ons aandacht en waardering voor de oudere mens.

Hoe?

 • Wij zorgen voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen.
 • De gemeente bevordert dat ouderen ook toegang hebben voor nieuwe media.

Jeugdzorg
Wat?

 • Wij vinden dat iedere jongere recht heeft op een veilige jeugd waarin hij of zij zich maximaal kan ontwikkelen.
 • Wij willen voorkomen dat kwetsbare kinderen tussen het ‘wal en schip’ terecht komen.

Hoe?

 • Wij willen als gemeente inzetten op een systeem van vroeg signalering. We willen samenwerken met school, huisarts, wijkagent, kinderartsen en consultatiebureau.
 • Voor de jeugdzorg willen we dat een kind of jongere maar met één gezinscoördinerende contactpersoon te maken heeft.
 • We willen als gemeente een contactpunt instellen heeft waar alle meldingen terechtkomen als de veiligheid of de gezondheid van een kind of jongere in het geding is.

Duurzaamheid
Wat?

 • We willen meer biodiversiteit in onze gemeente Hardenberg.
 • We willen dat bij nieuwbouwprojecten gebruik wordt gemaakt van het herbruikbare materialen.
 • Wij stellen bij nieuwbouwprojecten eisen aan de landschappelijke (visuele) kwaliteit.
 • Wij willen in 2040: 100% duurzaam opgewekte energie en energieneutraal bouwen.

Hoe?

 • We gaan samen met de agrarische sector, inwoners van het buitengebied en natuurorganisaties een plan van aanpak maken voor meer biodiversiteit.
 • Bij ieder nieuw beleid is duurzaamheid een vanzelfsprekende randvoorwaarde.
 • Iedere aanvraag voor nieuwbouw wordt getoetst aan de visuele kwaliteit van landschap en leefomgeving.
 • We gaan investeren in grootschalige duurzame energieprojecten. Het rendement van deze investering wordt ook weer voor eenzelfde doel ingezet.
 • Duurzaamheid is een verdienmodel. Innovatie en ontwikkeling ervan biedt nieuwe werkgelegenheid.

Ruimte om te ontwikkelen
Wat?

 • Iedereen heeft recht op een eigen plek in de samenleving en doet mee naar eigen vermogen.
 • We helpen beperkingen of belemmeringen op te heffen.

Hoe?

 • Wij willen kansen voor iedereen in het onderwijs.
 • Wij stimuleren nieuwe vormen van bedrijvigheid -onder andere op het gebied van duurzaamheid – voor een toekomstbestendige werkgelegenheid.
 • We bestrijden armoede met het afkopen van schulden in ruil voor een tegenprestatie in de vorm van (vrijwilligers) werk.
 • We blijven werken aan een optimale infrastructuur; goede weg- water-, spoor- en ICT-verbindingen.

Economie

Naast de kansrijke economische sectoren agri-business, kwalitatief hoogwaardige maakindustrie en vrijetijdseconomie ziet D66 Hardenberg de gezondheidssector (inclusief gezondheidspreventie) als kansrijk.